Hållbarhet

Kärnan i vårt uppdrag, drivkraften bakom vår verksamhet och visionen som driver oss framåt. Vi navigerar i den moderna världens komplexitet för att främja en säker, ansvarsfull och hållbar miljö.

Nollvisionen är central för Saferoads engagemang för hållbarhet, och representerar det holistiska tillvägagångssättet för att utrota inte bara trafikrelaterade dödsfall och allvarliga skador, utan också för att minska våra negativa effekter över miljömässiga, sociala och styrande dimensioner. 

Saferoads ambition sträcker sig bortom den omedelbara horisonten och syftar till att integrera miljömässig hållbarhet, socialt ansvar och rigorös bolagsstyrning i själva strukturen för vår verksamhet. 

Detta omfattande engagemang understryker engagemanget för att göra en positiv och varaktig inverkan på samhället - för varje liv. På varje resa. 

Genom detta följer vi inte bara förväntningarna; vi rör oss i framkanten av vår bransch och skapar en väg mot en säkrare och mer hållbar framtid.

Engagemang i hållbarhetsinitiativ

FN:s Global Compact 

Saferoad Group deltar i FN:s globala compact. Genom att delta i FN:s globala Compact har vi förseglat vårt åtagande att vara en ansvarsfull verksamhet genom de tio principerna som definierats av FN. De tio principerna väljs för hållbara lösningar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och antikorruption.

 

Läs vårt meddelande om framsteg här.

 

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) är en ambitiös uppsättning av 17 mål, inklusive 169 underliggande mål, utformade för att lindra många genomgripande sociala, ekonomiska och miljömässiga problem till år 2030, särskilt de som kan utgöra ett existentiellt hot mot denna planet, och vår förmåga att leva fredligt på den. Saferoad har valt att fokusera på: 

 

SDG 3

Globalt mål 3 - Hälsa och välbefinnande

FN:s mål syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, med särskild inriktning på trafiksäkerhet i delmål 3.6. Saferoad levererar produkter och tjänster som bidrar till säkrare vägar. Genom att leverera högkvalitativa säkerhetsprodukter som är skräddarsydda för att öka säkerheten och genom att dela kunskap om hur vi kan öka trafiksäkerheten med vår omgivning vill vi höja säkerhetsnivån i hela branschen.

SDG 8

Globalt mål 8 - Anständiga Arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt

FN:s mål syftar till att främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. Saferoad tror på mångfald och arbetar kontinuerligt för att öka detta i våra rekryteringsprocesser samt säkerställa en inkluderande och öppen arbetskultur och möjligheter för alla. Saferoad tar sina anställdas intressen på allvar och respekterar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetsorganisationens (ILO) standarder.

SDG 9

Globalt mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

FN:s mål syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Saferoad arbetar för att förbättra infrastrukturens säkerhet, motståndskraft och förbereda den för framtida behov av mobilitet. Genom högkvalitativa produkter och ett starkt FoU-fokus strävar vi efter att vara ledande inom vår bransch.

SDG 12

Globalt mål 12 - Hållbar konsumption och produktion

FN:s mål syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Saferoad vidtar åtgärder för att säkerställa att vår konsumtion och produktion alltid är hållbar. Vi har ISO14001 certifierat de flesta av våra produktionsanläggningar, implementerat rapportering av utsläpp av växthusgaser från produktionen och screening av våra leverantörer.