Vår väg till en hållbar framtid

Organisationens hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en kärnkomponent i Saferoad Groups strategiska planering och ledningssystem. Styrelsen har den högsta nivån av ansvar för hållbarhetsfrågor, medan koncernledningsgruppen övervakar de dagliga operativa aspekterna av hållbarhetsstrategierna.

På koncernnivå är chefen för ESG ansvarig för att integrera hållbarhetsagendan inom företagets strategiska mål över hela koncernen.

Våra fyra affärsområden har till uppgift att utveckla handlingsplaner och uppfylla nyckeltalsindikatorer (KPI) som bedöms vara avgörande för deras hållbara resultatuppföljning.

För att stödja dessa strävanden har koncernen etablerat ett ESG Functional Team. Detta team säkerställer ett integrerat förhållningssätt till hållbarhet och socialt ansvar i hela koncernen. I ESG Functional Team ingår medlemmar från de operativa enheterna och från olika stödfunktioner, vilket ger en heltäckande mix av insikt och expertis.

Våra ESG-prioriteringar

Dessa prioriteringar är utformade för att förstärka positiva effekter samtidigt som riskerna minskar, och säkerställa att vår verksamhet, kultur och engagemang bedrivs med integritet, framförhållning och ett delat ansvar gentemot planeten och dess människor.

Nedan är en ögonblicksbild av de ESG-områden vi fokuserar på, som var och en representerar en hörnsten i vår resa mot att uppnå mätbara och meningsfulla framsteg.

Ansvarsfull upphandling

  • Vi strävar efter att ställa de högsta hållbarhetsförväntningarna på våra affärspartners och bidra till deras förbättringar. 

Globala mål(en): 8.7, 8.8, 12.2 och 12.5

 

Klimatåtgärder

  • Vi strävar efter att minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet och vår värdekedja baserat på vetenskapligt anpassade minskningar av växthusgaser. 
  • Vi strävar efter att minska vår användning av resurser, särskilt energi, genom att använda dem mer effektivt.

Globala mål(en): 12.2

 

Stänga materialkedjan

  • Vi strävar efter att minska drift- och produktrelaterat materialavfall till nära noll genom återvinning, upparbetning och återanvändning. 

Globala mål(en): 12.5

 

Integritetskultur

  • Vi följer alltid de högsta standarderna för ansvarsfulla affärsmetoder. 
  • Vi behandlar alltid människor med respekt för deras rättigheter, värdighet och behov.

Globala mål(en): 8.5 och 8.7

 

Trygga, friska och blomstrande människor

  • Vi strävar efter att tillhandahålla en inspirerande och inkluderande arbetsplats där våra medarbetare kommer hem säkert varje dag.

Globala mål(en): 8.5 och 8.8

 

Produkter och tjänster som en kraft för det goda

  • Vi strävar efter att bidra till säkra resor på vägen genom vår produktinnovation och vägtjänster. 
  • Vi strävar efter att driva marknadens efterfrågan på koldioxidsnåla och ansvarsfulla lösningar utformade för att hålla, genom samarbete mellan kunder och industrin.

Globala mål(en): 3.6, 9.1 och 9.4

 

 

För direkta förfrågningar om hur Saferoad hanterar faktiska och potensiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden, kontakta oss här here